ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
2999
เทคนิคการเป็นวิทยากรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
รุ่นที่ 8 ทฤษฎี/ปฏิบัติ
19/08/2562 - 30/08/2562
((19-23 และ 26-30 ส.ค.62))
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
30,000 / 25,000
2 / 15
3000
เทคนิคการเป็นวิทยากรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
รุ่นที่ 9 ทฤษฎี/ปฏิบัติ จากเดิมวันที่ 10-21 ธ.ค. 62
04/11/2562 - 15/11/2562
((4-8 และ 11-15 พ.ย.62))
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
30,000 / 25,000
4 / 15
หน้า [1]