ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
1935
เทคนิคการเป็นวิทยากรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
รุ่นที่ 3 ทฤษฎี/ปฏิบัติ
14/05/2561 - 25/05/2561
((14-18 และ 21-25 พ.ค.61))
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
30,000 / 25,000
3 / 30
1936
เทคนิคการเป็นวิทยากรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
รุ่นที่ 4 ทฤษฎี/ปฏิบัติ
10/09/2561 - 21/09/2561
((10-15 และ 17-21 ก.ย.61))
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
30,000 / 25,000
0 / 30
1937
เทคนิคการเป็นวิทยากรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
รุ่นที่ 5 ทฤษฎี/ปฏิบัติ
10/12/2561 - 21/12/2561
((10-15 และ 17-21 ธ.ค.61))
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
30,000 / 25,000
1 / 30
หน้า [1]