ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
1937
เทคนิคการเป็นวิทยากรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
รุ่นที่ 5 ทฤษฎี/ปฏิบัติ
10/12/2561 - 21/12/2561
((10-15 และ 17-21 ธ.ค.61))
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
30,000 / 25,000
10 / 30
หน้า [1]