ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
3614
เทคนิคการเป็นวิทยากรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
รุ่นที่ 13 ทฤษฎี/ปฏิบัติ
17/08/2563 - 28/08/2563
(17-21 และ 24-28 สิงหาคม 63)
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
30,000 / 25,000
0 / 15
3635
เทคนิคการเป็นวิทยากรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
รุ่นที่ 14 ทฤษฎี/ปฏิบัติ
16/11/2563 - 27/11/2563
(16-20 และ 23-27 พฤศจิกายน 63)
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
30,000 / 25,000
1 / 15
หน้า [1]