ค้นหา :  


เดือน :
ID
ชื่อหลักสูตร
วันที่อบรม
สถานที่
ราคา/ราคาสมาชิก
(ยังไม่รวมภาษี 7%)
สมัคร
ล่าสุด/
เปิดรับ
สมัครอบรม
รายชื่อ
ผู้อบรม
3425
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ
01/06/2563 - 02/06/2563
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
2,200 / 2,000
29 / 50
3876
การเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยและแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับผู้บริหาร (12 Lifesavers for Managers)
สนับสนุนโดย มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน เริ่มอบรมเวลา13.30-16.30น.(อบรมฟรี!!) สมัครได้บริษัทละ2ท่าน**
02/06/2563 - 02/06/2563
อบรมOnline ผ่าน Application ZOOM
0 / 0
160 / 160
ปิดรับสมัคร
3881
ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (รวมทุกหลักสูตร)
02/06/2563 - 04/06/2563
ศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ
6,500 / 6,000
20 / 20
ปิดรับสมัคร
3396
จป.หัวหน้างาน
04/06/2563 - 05/06/2563
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ (ตลิ่งชัน)
2,200 / 2,000
43 / 40
ปิดรับสมัคร
3449
จป.บริหาร
04/06/2563 - 05/06/2563
โรงแรมเอวาน่า (บางนา)
2,200 / 2,000
27 / 40
3547
ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (รวมทุกหลักสูตร)
04/06/2563 - 06/06/2563
ศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ
6,500 / 6,000
19 / 20
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57]