สมัครสมาชิก/ต่ออายุสมาชิก
ประเภทสถาบัน

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์
Safety and Health at Work Promotion Association (Thailand)
   ข้อมูลสมาชิก
 ประเภทการขอรับบริการ  *   
หมายเลขสมาชิก
กรณีต่ออายุสมาชิก  
   วันที่หมดอายุ   
  เอกสารประกอบการสมัคร/ต่ออายุสมาชิก
 หนังสือรับรอง หรือ ภพ.20     
ของผู้ขอรับบริการ *  
   ( แนบไฟล์ .PDF เท่านั้น )
หลักฐานการชำระเงิน     
  ( แนบไฟล์ .PDF เท่านั้น )
  ข้อมูลของสมาชิก
ชื่อบริษัท  *    
Company Name *    
ประเภทกิจการ  *    
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี *    
ขนาดสถานประกอบกิจการ *    
      สำนักงานใหญ่สาขาที่
เว็บไซด์  *    
โทรศัพท์ *      
โทรสาร *      
เลขที่  *    
หมู่ที่  *     อาคาร  *    
ซอย  *     ถนน  *    
ตำบล/แขวง  *     อำเภอ/เขต  *    
จังหวัด  *     รหัสไปรษณีย์  *    
สถานที่จัดส่งเอกสาร :    ที่อยู่เดียวกับการออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน    
เลขที่  *     หมู่ที่  *    
ซอย *     อาคาร  *    
ถนน  *     ตำบล/แขวง *    
อำเภอ/เขต  *     จังหวัด  *   
รหัสไปรษณีย์ *    
  สำหรับผู้ที่สมัคร/ต่ออายุสมาชิก กรุณาแจ้งชื่อผู้ประสานงาน
ขอแต่งตั้งให้ *   
ตำแหน่งงาน *    
โทรศัพท์ที่ทำงาน *       ต่อ :
โทรศัพท์มือถือ *       E-mail * :
ขอเอกสารใบเสนอราคาขอเอกสารใบแจ้งหนี้
ท่านสมัครสมาชิกสมาคมฯ เพื่อใช้บริการด้านใด *    
AD-FM-34 Rev.01
  รายละเอียดการสมัครสมาชิก/ต่ออายุ

    ประเภทสถาบัน(บริษัท,นิติบุคคล)

    - สามัญสถาบันต่อปี ปีละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

    หลักฐานในการสมัครสมาชิก

    - ใบสมัคร/ต่ออายุสมาชิก

    - ภาพ ภพ.20 หรือ หนังสือรับรองบริษัท

    - หลักฐานชำระเงิน (pay in) หรือชำระเงินสด ณ ที่ทำการสมาคมฯ

    หมายเหตุ

    - ราคาสมาชิกรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

    - สมาคมได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ดูเอกสารประกอบ)

     การชำระค่าบำรุงสมาชิกสามารถทำได้โดย

     1. ชำระด้วยตนเองเป็นเงินสด หรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม

     “สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ”

     ณ ที่ทำการสมาคมฯ ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 17:00 น.)

     เลขที่ 141 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ ฯ 10170 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000133226

     2. โอนเงิน เข้าบัญชีชื่อ “สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ”

       ธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลิ่งชัน

       ประเภทบัญชี : สะสมทรัพย์

       เลขที่บัญชี : 211-0-51828-5

       กรุณาแฟกซ์ใบ Pay in slip มาที่เบอร์แฟกซ์ 02-8841852 ต่อ 210, 02-4485556

       หรือ อีเมล์ : member@shawpat.or.th

       ID LINE : shawpatmember

       

       ติดต่องานสมาชิกสัมพันธ์

       โทรศัพท์ 02-8841852 ต่อ 301, 303

       โทรสาร 02-8841852 ต่อ 210, 02-4485556

       E-Mail : member@shawpat.or.th

       ID LINE : shawpatmember