สมัครสมาชิก/ต่ออายุสมาชิก
ประเภทบุคคล
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์
Safety and Health at Work Promotion Association (Thailand)
   ข้อมูลสมาชิก
ประเภทการขอรับบริการ *    
หมายเลขสมาชิก กรณีต่ออายุสมาชิก     วันที่หมดอายุ   
  เอกสารประกอบการสมัคร/ต่ออายุสมาชิก
สำเนาบัตรประชาชน *     
  ( แนบไฟล์ .PDF เท่านั้น )
หลักฐานการชำระเงิน      
  ( แนบไฟล์ .PDF เท่านั้น )
  ข้อมูลของสมาชิก
ชื่อ-นามสกุล *      -
Firstname-Lastname *      -
เลขบัตรประจำตัวประชาชน *    
วัน/เดือน/ปีเกิด    
สัญชาติ *    
ศาสนา    
โทรศัพท์ *      
อีเมล์  *     ID Line      
   ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
เลขที่  *     หมู่ที่  *    
ซอย  *     อาคาร  *    
ถนน  *     ตำบล/แขวง  *    
อำเภอ/เขต  *     จังหวัด  *    
รหัสไปรษณีย์  *    
   ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่เดียวกันกับบัตรประชาชน
เลขที่  *     หมู่ที่  *    
ซอย  *     อาคาร  *    
ถนน  *     ตำบล/แขวง  *    
อำเภอ/เขต  *     จังหวัด  *   
รหัสไปรษณีย์  *    
   ที่ทำงานปัจจุบัน
ปัจจุบันทำงานบริษัท  *    
ประเภทกิจการ  *    
ตำแหน่งงาน  *    
ขนาดสถานประกอบกิจการ  *   
โทรศัพท์ที่ทำงาน  *  ต่อ  *  โทรสาร  * 
  สถานที่จัดส่งเอกสาร    ที่อยู่ตามบัตรประชาชนที่อยู่ปัจจุบัน
ขอเอกสารใบเสนอราคาขอเอกสารใบแจ้งหนี้
ท่านสมัครสมาชิกสมาคมฯ เพื่อใช้บริการด้านใด  *    
  รายละเอียดการสมัครสมาชิก/ต่ออายุ

    ประเภทบุคคล

    - สามัญบุคคลต่อปี ปีละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

    - สามัญบุคตลอดชีพ จ่ายครั้งเดียว 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

    หลักฐานในการสมัครสมาชิก

    - ใบสมัคร/ต่ออายุสมาชิก

    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง)

    - หลักฐานชำระเงิน (pay in) หรือชำระเงินสด ณ ที่ทำการสมาคมฯ

    หมายเหตุ

    - ราคาสมาชิกรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

    - ค่าสมัคร/ต่ออายุสมาชิก กรุณาหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย

    - สิทธิ์สมาชิกประเภทบุคคล สามารถใช้สิทธิ์ได้เฉพาะบุคคลที่สมัครเท่านั้น บุคคลอื่นไม่สามารถใช้สิทธิ์แทนกันได้และ

       ไม่สามารถออกใบเสร็จในนามบริษัทได้

     การชำระค่าบำรุงสมาชิกสามารถทำได้โดย

     1. ชำระด้วยตนเองเป็นเงินสด หรือ เช็ค สั่งจ่ายในนาม

     “สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ”

     ณ ที่ทำการสมาคมฯ ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 17:00 น.)

     เลขที่ 141 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ ฯ 10170 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0993000133226

     2. โอนเงิน เข้าบัญชีชื่อ “สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ”

       ธนาคาร : ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลิ่งชัน

       ประเภทบัญชี : สะสมทรัพย์

       เลขที่บัญชี : 211-0-51828-5

       กรุณาแฟกซ์ใบ Pay in slip มาที่เบอร์แฟกซ์ 02-8841852 ต่อ 210, 02-4485556

       หรือ อีเมล์ : member@shawpat.or.th

       ID LINE : shawpatmember

       

       ติดต่องานสมาชิกสัมพันธ์

       โทรศัพท์ 02-8841852 ต่อ 301, 303

       โทรสาร 02-8841852 ต่อ 210, 02-4485556

       E-Mail : member@shawpat.or.th

       ID LINE : shawpatmember