Facebook
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 คณะผู้บริหาร Teijin Corporation Thailand Limited นำโดย นายสมคิด รัตนประภาพร Sales general Manager และคณะผู้บริหาร Glovetex Company Limited นำโดย นายเสริมศักดิ์ วงศ์ชัย กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายวสวัตติ์ กฤษศิริธีรภาคย์ นายกสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ได้มอบชุดปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยให้กับสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) โดยมี ดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล  นายกสมาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ เป็นผู้รับมอบ ณ สนามฝึกอบรมภาคปฏิบัติ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)