Facebook
      ด้วยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) ร่วมกับ ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานลุ่มน้ำป่าสัก  กำหนดการจัดอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน คือ พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ 2554 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ 2549 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย) จึงขอเรียนเชิญทานส่งลูกจ้างที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเข้ารับการอบรมตามรายละเอียดด้านล่างนี้