Facebook
นายบัญชา ศรีธนาอุทัยกร ผู้จัดการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) พร้อมด้วยผู้บริหารศูนย์/สำนักบริหาร

ร่วมอวยพร นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

ร่วมอวยพรนางสาวมนรัตน์   โทนแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7

ร่วมอวยพรนางจุฑาพนิต   บุญดีกุล  รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน