Facebook

64068_1.png (700×80)

หลักการและเหตุผล

      พลังงานไฟฟ้าล้วนแต่เป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อน  แต่“ไฟฟ้า”เป็นพลังงานรูปหนึ่งซึ่งเป็นการแยกตัวออกมาหรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน หรือโปรตรอนหรืออนุภาคอื่นที่มีคุณสมบัติที่ไม่สามารถมองเห็นได้เหมือนพลังงานอื่นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ใช้งานที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจได้ถึงขั้นบาดเจ็บและเสียชีวิตได้

       กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าพ.ศ. 2558 ของกระทรวงแรงงานได้กำหนดให้ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าเข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าโดยนายจ้างต้องดำเนินการตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า และให้นายจ้างจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมวันเวลาที่ฝึกอบรมพร้อมรายชื่อวิทยากรเก็บไว้ณสถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจ้างพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้ตลอดเวลาและให้แจ้งทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมวันเวลาที่ฝึกอบรมพร้อมรายชื่อวิทยากรต่อพนักงานตรวจความปลอดภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

ต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสามชั่วโมงและอย่างน้อยต้องมีหัวข้อวิชาดังต่อไปนี้

(๑) กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

(๒) สาเหตุและการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

(๓) การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น


สมาคมฯ จึงเปิดการอบรมหลักสูตรหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าสำหรับลูกจ้าง


วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้อันตรายจากไฟฟ้าและหลักการป้องกันอันตายเกี่ยวกับไฟฟ้า
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และได้ฝึกปฏิบัติในการช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยทั้งผู้ประสบอันตรายและผู้ช่วยเหลือ


คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม/กลุ่มเป้าหมาย

 • วิศวกร,หัวหน้างาน,ช่าง,พนักงานฝ่ายผลิตเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือมีโอกาสสัมผัสกับไฟฟ้าลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าหมายความว่าลูกจ้างซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการติดตั้งตรวจสอบทดสอบซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือหน้าที่อื่นในลักษณะเดียวกันกับระบบไฟฟ้าบริภัณฑ์ไฟฟ้าหรือสายไฟฟ้า


ระยะเวลาอบรม

 • 1วัน (6ชั่วโมง)


หัวข้อบรรยาย

08.30-09.00    ลงทะเบียน

ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้า

 1. กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
 2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟฟ้า
 3. ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ  ไฟฟ้าแรงสูง

10.30-10.45    พักทานอาหารว่างช่วงเช้า

 1. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดอันตรายจากไฟฟ้า
 2. สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจากไฟฟ้า
 3. หลักการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

12.00-13.00    พักทานอาหารกลางวัน

 1. 7. หลักความปลอดภัยระบบไฟฟ้าใต้ดิน
 2. หลักความปลอดภัยระบบล่อฟ้า
 3. การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

14.30-14.45    พักทานอาหารว่างช่วงบ่าย


ส่วนที่ 2 การช่วยชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า

 1. การช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า,ไฟฟ้าในการทำงานบนที่สูง
  และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

16.30-17.00    ทดสอบหลังการอบรม /มอบวุฒิบัตร

ระยะเวลา 09.00-16.00 น.(เวลาพัก 10.30-10.45 , 12.00-13.00 และ 14.30-14.45 น.)


วิธีบรรยาย

 • บรรยาย,กรณีศึกษา /ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบอันตราย


วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

 • ระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100 %
 • ทดสอบก่อน-หลังการอบรม (คะแนนการทดสอบหลังการอบรมต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ60)


สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม

 • วุฒิบัตรที่ผ่านการอบรม