FacebookS-MARK เครื่องหมายแสดงมาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอในด้านความปลอดภัย

        สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  สหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย   และสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯได้ลงบันทึกความร่วมมือ โครงการความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการดำเนินการตรวจรับรองผู้ผลิต/ผู้นำเข้าอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลและผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ใช้เพื่อความปลอดภัยที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยด้านสิ่งทอรับรองการให้เครื่องหมายอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ) เพื่อรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้านความปลอดภัยที่จัดจำหน่ายภายในประเทศ เช่น ผ้า/ชุดผจญเพลิง  ชุดป้องกันความร้อนและเปลวไฟ   ชุดป้องกันไฟฟ้าสถิต  ผ้าม่านในอาคารและรถโดยสาร  ผ้าบุตกแต่งอาคารและเฟอร์นิเจอร์ หน้ากาก และถุงมือ เป็นต้น รวมถึงการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในการเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามระบบที่เป็นมาตรฐานสากลอื่นๆ

       เครื่องหมายรับรองอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลสำหรับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เริ่มต้นจาก  3  ผลิตภัณฑ์  ดังนี้


WHY S-Mark ?

 • Staff : ชุดที่ใส่ทำงานช่วยให้เราปลอดภัยอย่างไร

 • Safety Officer : ใช้ PPE ที่เกี่ยวกับไฟและความร้อนแบบใดจึงปลอดภัย

 • Safety Manager : อุปกรณ์/ชุดคุ้มครองความปลอดภัยที่ใส่ทำงานได้มาตรฐานและป้องกันอันตรายได้จริงหรือไม่

 • Purchasing Manager : เราจะรู้ได้อย่างไรว่า PPE ที่เราซื้อได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย

 • PPE Manufacturer : เราผลิตอุปกรณ์/ชุดคุ้มครองความปลอดภัย แต่ไม่มีหน่วยงานในประเทศที่รับรองมาตรฐานสินค้าด้านความปลอดภัยได้  ต้องส่งไปต่างประเทศ ยุ่งยากและค่าใช้จ่ายสูง

 • Government : มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเพลิงไหม้ ในอาคารและรถโดยสาร จากการลุกติดไฟและการลุกลามของวัสดุต่างๆอย่างรวดเร็ว   จะป้องกันและลดความสูญเสียได้อย่างไร

 • Others :  ?????? • อัคคีภัยเป็นสาธารณภัยซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เนื่องจากกิจกรรมประจำวัน  เช่น การใช้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความร้อน  การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น

 • เมื่อปัจจัยการเกิดเพลิงครบองค์ประกอบและเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาแล้วนำมาซึ่งความสูญเสียอย่างมากในเรื่องของชีวิต  ทรัพย์สิน  การขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ   การสูญเสียงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐจากการระงับเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงการสูญเสียงบประมาณในการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย   และการเสื่อมเสียชื่อเสียงในระดับประเทศ

 • การควบคุมการลุกไหม้  ติดไฟ  หรือลามไฟ เป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันสภาวะความรุนแรงของไฟ

 • การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอัคคีภัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอย่างเหมาะสม สำคัญและจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินสนใจ หรือ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  โปรดติดต่อ

 • สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 141 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 02-884-1852 ต่อ 312, 313

 • สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ซ.ตรีมิตร ถ.พระราม4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10100   โทรศัพท์ 02-713-5492-9