Facebook
รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน ( ประเทศไทย ) พร้อมด้วยผู้บริหารสมาคมฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายวรานนท์ ปีติวรรณ ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ ที่ทำการชั่วคราวสถาบันฯ (มหาวิทยาลัยทองสุข)