Facebook
รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเอส.ดี. อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ