Facebook
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รศ.ดร. เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา กับ สถานประกอบกิจการ หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคาร ๖๐ พรรษาราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยมี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน