Facebook
    วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ และคณะ ได้เข้าพบ หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน   เพื่อแสดงความยินดีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเข้ารับตำแหน่งใหม่ และขอรับทราบนโยบายแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงแรงงานด้านการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมี ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน