Facebook
       วันที่ 29 สิงหาคม 2562 รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์  นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ และ นายธำรง คุโณปการ อุปนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ ร่วมงาน Chulasafety2019  “ร้อยรักความปลอดภัย ร้อยใจชาวจุฬา” และได้ร่วมจัดนิทรรศการและปาฐกถาในหัวข้อ vision zero วิสัยทัศน์ความปลอดภัยสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย