Facebook




      ภายใต้ความตกลงร่วมมือระหว่างสมาคมความปลอดภัยและชีวอนามัย (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์, สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเศไทย  เพื่อสร้างความร่วมมือในการกำหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ให้เป็นไปตามหลักของ ISO หรือ NFPA ของโลก นั้น

      สมาคมอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ไทย  ซึ่งเป็นสมาชิกและดำรงตำแหน่งมนตรีสหพันธ์ ในสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย  ได้จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ บริษัทสมาชิก คือบริษัทไทย อคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด โรงงานจังหวัดสระบุรี  เป็นกลุ่มบริษัทAditya Birla Group ประเทศอินเดีย  และเป็นผู้ผลิตเส้นใยคริลิครายเดียวในประเทศไทย

      ด้วยความร่วมมือระหว่างสมาคมอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ไทย และสมาคมความปลอดภัยและชีวอนานัย (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์    สมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก ท่าน รศ.ดร. เฉลิมชัย  ชัยกิตติภรณ์  และ ท่าน ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ เป็นวิทยากร บรรยายในหัวเรื่อง  “Vision  Zero for Culture of Safety and S-Mark Standard Mark for Protection”  เพื่อขับเคลื่อนในด้านความปลอดภัย,  ความสำคัญของการใช้   Vision Zero และผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานจาก เครื่องหมาย  S-Markในสถานที่ทำงาน แก่ผู้บริหารระดับสูง และฝ่ายบริหารหน่วนงานความปลอดภัย ของโรงงานบริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด

ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย

 1. Mr.Shesh Gupta                                               Unit Head
 2. Mr.AshwiniChotani                         Vice President-Sales & Marketing
 3. Mr.HS Kumar                                     Head Production Engineer

รายชื่อกรรมการจากสมาคมฯ

 1. นางมยุรี  ดิฐภักดีชล                              ที่ปรึกษา                                สมาคมอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐไทย
 2. นายสมคิด  รัตนประภาพร                   นายกสมาคมฯ      บริษัท เทยิน (ประเทศไทย) จำกัด
 3. นายมนูญ แขวงแดง                              อุปนากย                                บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จำกัด
 4. นายชเรส  กุปต้า                                  กรรมการ                                บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด
 5. นายอัสวินิ โชตานิ                                                กรรมการ                                บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด
 6. นายเจนวิช เจียมมานิสกุล                    กรรมการ                                บริษัท เจียมพัฒนา ซินเทติคส์ไฟเบอร์ จำกัด
 7. นายสำราญ  บูรณะ                              กรรมการ                                บริษัท ไทยโทเร  ซินเทติคส์ จำกดั
 8. นายครรชิต  จันทาบาน                         กรรมการ                                บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 9. นายวัชรพงศ์  ทัศนพงศ์                        ผู้แทนฯ                   บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ จำกัด (มหาชน)
 10. นายเชาว์  เมธาเพิ่มสุข                         กรรมการ                                บริษัท ซันแฟลค (ประเทศไทย) จำกัด
 11. นางสาวนันทกานต์ รามณรงค์             กรรมการ                                บริษัท ไทยเรยอน จำกัด  (มหาชน)
 12. นายธันว์เทพ  สูญสิ้นภัย                       ผู้จัดการ                 สมาคมอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ไทย

รายชื่อ SHAWPAT

 1. รศ.ดร. เฉลิมชัย  ชัยกิตติภรณ์
 2. ดร.ธีระ พงศ์อนันต์

ระดับบริหาร บริษัท ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด

จำนวน  15 ท่าน