Facebook
       รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์  นายกสมาคมสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมแสดงความยินดีต่อ นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ กระทรวงแรงงาน