Facebook
      เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562  การประชุมระดมสมอง "Valuable, Visible and Vigorous SHAWPAT" คณะกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์   ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกปฎิบัติสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์