Facebook
      ในวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนและบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือองค์กรเครือข่ายป้องกันและตอบโต้เหตุฉุกเฉินในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

      ในการนี้สมาคมสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ได้รับเกียรติให้บรรยายในหัวข้อ “Vision Zero for Culture of Safety and S-Mark Standard Mark for Protection” โดย ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ ผู้จัดการศูนย์พัฒนาและวิเทศสัมพันธ์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย