Facebook
       รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมแสดงความยินดีต่อ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ สำนักงานประกันสังคม