Facebook
     ผู้จัดการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้บริหารศูนย์/สำนักบริหาร เข้าร่วมแสดงความยินดีต่อ นายนรินทร์ บุญพร้อม ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ กองความปลอดภัยแรงงาน