Facebook
      รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 5/2562  เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562  ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกปฏิบัติ ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร     ที่ปรึกษาและกรรมการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ร่วมงานปีใหม่ เมื่อวันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกปฏิบัติ ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร