Facebook
      วันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมอวยพร พลเอก อภิชาต แสงรุ่งเรือง ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563