Facebook
IMG_5971.jpg (1732×1154)

วันที่ 4 มีนาคม 2563 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้ร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่วนแยกตลิ่งชัน