Facebook
tech01.jpg (850×569)


สถานประกอบการหรือนิคมต่างๆ ที่มีกระบวนการเกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายร้ายแรงในปริมาณครอบครอง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เท่ากับหรือมากกว่าปริมาณที่กําหนดในบัญชีท้าย ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) หรือ เกี่ยวข้องกับแก๊สไวไฟ หรือ ของเหลวไวไฟ ตามข้อกำหนดของกนอ. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ทั้งนี้สถานประกอบการต้องดำเนินการจัดให้มีระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management : PSM ) ให้แล้วเสร็จและผ่านการตรวจรับรองภายใน 2 - 5 ปี ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฯ

หลักการและเหตุผล

การจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management: PSM) หมายความว่า การจัดการให้เกิดความปลอดภัย การป้องกันการเกิดอุบัติการณ์และการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการผลิตที่มีการใช้สารเคมีอันตรายร้ายแรง โดยใช้มาตรการทางการจัดการและพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมในการชี้บ่ง ประเมิน และควบคุมอันตรายจากกระบวนการผลิต และให้หมายความรวมถึงการจัดเก็บ การออกแบบ การใช้ การผลิต การบํารุงรักษา การตรวจสอบ การทดสอบ และการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายสารเคมีอันตรายร้ายแรงในเขตนิคมอุตสาหกรรม

กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานที่ปฏิบัติงาน หัวหน้างาน ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก ตัวแทนฝ่ายบริหาร ทีมตรวจติดตามภายในองค์กร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและผู้ที่สนใจทั่วไป

ประเภทโรงงานเข้าข่าย

(1) กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายร้ายแรงในปริมาณครอบครอง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เท่ากับหรือมากกว่าปริมาณที่กำหนดในบัญชีท้ายข้อบังคับฯ

(2) กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับแก๊สไวไฟหรือของเหลวไวไฟ ที่มีปริมาณครอบครองตั้งแต่ 4,545 กิโลกรัมหรือ 10,000 ปอนด์ขึ้นไป ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เว้นแต่ แก๊สไวไฟหรือของเหลวไวไฟซึ่งนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเท่านั้น เช่น ใช้สำหรับหม้อน้ำ หรือเติมยานพาหนะ

ผู้ประกอบอุตสาหกรรมต้องดำเนินการ

  1. ดำเนินการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต
  2. ตรวจประเมินภายใน ทุก 1 ปี
  3. ตรวจประเมินภายนอก ทุก 3 ปี หรือกรณีเกิดอุบัติเหตุเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยกระบวนการผลิต หรือกรณีการขอขยายกำลังการผลิตที่กระบวนการผลิตเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยกระบวนการผลิต

(ไม่ใช่การขยายพื้นที่)


btt_quotation.jpg (432×72)