Facebook
S__5611576.jpg (1280×1280)

4.jpg (1418×1156)

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ตัวแทนสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ  เข้าพบ คุณรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์และคุณจรัสศรี ศรีมณี ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิ ฯ เพื่อหารือถึงแนวทางและรายละเอียดในการจัดกิจกรรม “ปฏิทินปันสุข SHAWPAT ส่งรัก ผ่านอักษรเบลล์” ภายใต้โครงการ “SHAWPAT CSR ห่วงใย ใส่ใจสังคม”

กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564  ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อรวบรวมปฏิทินตั้งโต๊ะเก่านำไปบริจาคให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการทางสายตา และสามารถนำไปจัดทำบัตรคำอักษรเบลล์ สื่อการเรียนการสอน อีกทั้งเพื่อช่วยสร้างความรู้ใหม่ให้ผู้พิการทางสายตา

ผู้สนใจสามารถบริจาคปฏิทินเก่า หรือสิ่งของมาที่ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยในอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ 141 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
เพื่อทางโครงการ ฯ จะเป็นผู้รวบรวมและนำส่งให้กับมูลนิธิ ฯ

ระยะเวลาการรวบรวมสิ่งของ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 
สอบถามรายละเอียดติดต่อ เบอร์โทร 02-884-1852 ต่อ 313 งาน CSR