Facebook
banner training free new year.jpg (4548×1335)

button-doc1.jpg (300×143)

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ  และมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน เปิดตัวโครงการส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่าย ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SHAWPAT CSR) ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบของขวัญปีใหม่ 2564 ให้แก่สังคม ภายใต้แนวคิด “แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน” เพื่อส่งเสริมมาตรการควบคุม ดูแล และบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับป้องกันทรัพยากรบุคคลอันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทย โดยสนับสนุนเป็นทุนในการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ แบ่งเป็นทุนประเภทสถานประกอบกิจการ สถานศึกษา ชุมชนและทุนพิเศษ สำหรับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) กว่า 140 ทุน