Facebook
line_68517830844606.jpg (2048×1365)

ในวันพุธที่ 23 และวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมอวยพร พล.อ. อภิชาติ แสงรุ่งเรือง ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน นายวรานนท์ ปีติวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นางโสภา เกียรตินิรชา รองอธิบดีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและนางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เนื่องด้วยวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2564