Facebook
64100_1.jpg (850×501)

หลักการและเหตุผล

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)ในพระราชูปถัมภ์ฯให้บริการงานด้านการฝึกอบรม หลักสูตรตามกฎหมายต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร , คณะกรรมการความปลอดภัย เป็นต้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และเพื่อยกระดับองค์กรในการพัฒนาความรู้ ความชำนาญในด้านความปลอดภัยฯ โดยแบ่งการจัดอบรมออกเป็น 2 ลักษณะคือ การอบรมแบบ In-House Training และ Public Training

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในปัจจุบัน ทำให้การจัดการอบรมต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน และตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องแนวทางการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้สามารถเปิดการอบรมได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ทางสมาคมฯ จึงจัดให้มีการจัดการอบรมออนไลน์แบบ In-House Training และ Public Training หลักสูตรตามกฎหมาย โดยอบรมผ่านโปรแกรม  Zoom cloud meeting ขึ้น และจะมีการจัดอบรมดังกล่าว จนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือจนกว่ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าในกลุ่มบริษัทธุรกิจขนาดย่อม (สถานประกอบการที่มีลูกจ้างไม่เกิน 100 คน) สามารถจัดอบรมหลักสูตรตามกฎหมายได้

เป้าหมาย

1. ลูกค้าในกลุ่มสถานประกอบการธุรกิจขนาดย่อม (สถานประกอบการที่มีลูกจ้างไม่เกิน 100 คน)

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

ลำดับชื่อหลักสูตร

จำนวนผู้เข้าอบรม

(ต่อ 1 คอร์ส)

ระยะเวลาอบรม

(6 ชั่วโมง/วัน)

ราคา/1 คอร์ส

(ยังไม่รวมภาษี 7%)
1เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน20 คน2 วัน20,000 บาท
2คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)20 คน2 วัน20,000 บาท
3เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค20 คน3 วัน30,000 บาท
4ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย20 คน1 วัน10,000 บาท
5กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม20 คน1 วัน10,000 บาท
6การเขียนแผนป้องกันระงับอัคคีภัยตามกฎหมาย20 คน1 วัน10,000 บาท
7ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่30 คน1 วัน10,000 บาท

บรรยายโดย

วิทยากรขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย

อบรมผ่านโปรแกรม

Zoom cloud meeting

สิ่งที่จะได้รับหลังจากการอบรม

1. คู่มือการอบรม  (ส่งทางไปรษณีย์)  

2. เอกสารประกอบการอบรม

3. วุฒิบัตรรับรองผ่านการอบรม (ส่งทางไปรษณีย์)

หมายเหตุ

1. ราคาดังกล่าวไม่รวม Vat 7%

2. ราคาดังกล่าวรวม 1. ค่าวิทยากร 2.ค่าคู่มืออบรม 3.ค่าจัดส่งเอกสาร 4.ค่าวุฒิบัตร

3. การจองอบรม จป.ทุกระดับต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน การจองหลักสูตร คณะกรรมการ-ความปลอดภัยฯ ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน

4. สมาคมฯ เป็นผู้จัดหาวิทยากรให้เท่านั้น

5. ผู้จัดการอบรมต้องส่งเอกสารยืนยันการเป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก พร้อมแนบหลักฐาน    เพื่อประกอบการจัดอบรมดังนี้

5.1 หนังสือส่งเงินสมทบประกันสังคมครั้งล่าสุด

5.2 สำเนาบัตรประชาชนผู้เข้าอบรม


ติดต่อสอบถามได้ที่

คุณวันวิสา ศรียาบัตร์

โทร    : 02-8841852 ต่อ 107ุ

มือถือ  : 089-9276722

E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ID Line : shw_inhouse