Facebook
64044_3_edit.jpg (1478×1108)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน จัดอบรมหลักสูตรดับเพลิงขั้นต้น กล่าวเปิดการอบรมโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ และกล่าวต้อนรับโดยคณะกรรมการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงกับสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ หลักสูตรนี้จัดให้สำหรับผู้แทนชุมชนซอยบรมราชชนนี 79 แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.

หลักสูตรดังกล่าวใช้ระยะเวลาในการจัดอบรม 3 ชั่วโมง โดยวิทยากรภาคทฤษฎีได้แก่ คุณเอกชิชย์ สายัณห์ ผู้ชำนาญการพิเศษและหัวหน้าครูฝึกความปลอดภัย และอาชีวอนามัยและวิทยากรภาคปฏิบัติ นำทีมโดยคุณสุพิชญา สอนสิทธิ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายสนามฝึกอบรมและการพัฒนา คุณณัฐชัย ศรีเล็ก เจ้าหน้าที่สนามฝึกอาวุโส นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณพุฒิพงศ์ อินไชยทอง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชำนาญงานศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและคุณสรายุทธ รุ่งวิถีชัยพร  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชำนาญงาน ร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัย มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานคาดหวังว่าตัวแทนชุมชนจะสามารถช่วยเหลือตนเองและป้องกันได้หากเกิดอัคคีภัย

ในโอกาส รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ฯ ได้มอบถังดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 2 ถัง ไว้ให้กับชุมชนได้ใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน