Facebook
64047_15_1.jpg (1885×1060)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ (SHAWPAT) มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดการอบรม “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SHAWPAT CSR)” ภายใต้วิสัยทัศน์ “แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน” หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร

โดยมีนายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องอบรม 3 ชั้น 1 อาคารสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย 1 พร้อมด้วย นายสมพจน์ กวางแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม นายอาทร นุ่นสังข์ เลขานุการกรม นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน และนายเชิดศักดิ์ อุ่นคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 11 และคณะผู้บริหารสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ เข้าร่วมในพิธีเปิด

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ กล่าวว่า สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ ได้ดำเนินการเชิงรุก เพื่อบูรณาการงานความปลอดภัยฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเป็นหน่วยงานฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตให้จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ใช้แรงงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยสอดรับกับนโยบายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่มุ่งหวังพัฒนาคนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการทำงาน ทำให้ผู้ใช้แรงงานซึ่งเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น