Facebook
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน จัดอบรมหลักสูตร “การจัดทำและฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย” ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย ณ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ  กล่าวต้อนรับโดย คุณเศวต ศรีตลานุกต์ หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และ ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ เลขานุการและกรรมการมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน กล่าวเปิดการอบรม

หลักสูตรดังกล่าวใช้ระยะเวลาในการจัดอบรม 6 ชั่วโมง โดยวิทยากรภาคทฤษฎี นายชุษฏ์ตมา  สุขจำเริญ  ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 35 คน มีผู้เข้าอบรมที่เป็นผู้บกพร่องทางการได้ยินร่วมด้วย จึงมีการจัดล่ามภาษามือตลอดการอบรมเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับเนื้อหาในการบรรยายที่ครบถ้วนตามหลักสูตร

มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน คาดหวังว่าผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อใช้ตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินอัคคีภัย รวมถึงสามารถหาแนวทางและรูปแบบการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในหน่วยงานได้