Facebook
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ (SHAWPAT) มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบทุนฟรีประเภทพิเศษ ภายใต้ “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SHAWPAT CSR)” ในวิสัยทัศน์ “แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน” สำหรับชุมชนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ในหลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (อับอากาศ 4 ผู้)

สนใจสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อสมัคร หรือสอบถามได้ที่ 02 884 1852 -313

64049_3.jpg (490×490)