Facebook
64094_1.jpg (978×734)

  วันที่ 23 เมษายน 2564  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน  จัดกิจกรรมส่งมอบหนังสือ ภายใต้แนวคิด “SHAWPAT CSR ห่วงใย ใส่ใจสังคม” ให้แก่สถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาสายวิชาชีพ ที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัยปทุมธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่จะส่งเสริมและพัฒนาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ให้กับประเทศชาติต่อไปในอนาคต

64094_2.jpg (912×685)64094_3.jpg (897×689)