Facebook
64132_1.jpg (1080×764)

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ได้จัดกิจกรรมอภิปรายการส่งเสริมความปลอดภัยสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนผ่านช่องทาง Facebook Live เนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ปี ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ไว้ในพระราชูปถัมภ์

ในกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ คุณบัญชา ศรีธนาอุทัยกร และดร.ธีระ พงศ์อนันต์ กรรมการสร้างความสัมพันธ์ชุมชนท้องถิ่น และดำเนินรายการโดยคุณสุปรียา อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา

ในการอภิปรายมีการกล่าวถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “SHAWPAT CSR ให้สร้างสุข ปลุกพลัง สร้างสรรค์สังคม” เพื่อเผยแพร่รูปแบบการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมที่ประสบผลสำเร็จและยั่งยืน ตลอดจนการใช้วิสัยทัศน์ความปลอดภัยเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความปลอดภัย การเสริมพลังความปลอดภัยให้ชุมชนสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน และการส่งเสริมและร่วมแก้ไขประเด็นปัญหาสังคมต่าง ๆ ร่วมด้วย

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่ได้รับชมจะได้รับประโยชน์ และมีพลังในการสร้างสรรค์สังคมต่อไป เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน

64132_2.jpg (1273×716)