Facebook
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมใน“โครงการส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SHAWPAT CSR)” ภายใต้วิสัยทัศน์ “แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน” โดยสนับสนุนทุนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

หลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (อับอากาศ 4 ผู้)

บัดนี้ทางโครงการฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์อบรมฟรีเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 สำหรับทุนประเภทสถานศึกษา ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

64135_1_1.jpg (898×898)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-884-1852ต่อ 303,312 ฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ เครือข่ายและสมาชิกสัมพันธ์