Facebook
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมใน“โครงการส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SHAWPAT CSR)” ภายใต้วิสัยทัศน์ “แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน” โดยสนับสนุนทุนประเภทสถานศึกษา ดังนี้

1.หลักสูตรการฝึกอบรมผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ (อับอากาศ 4 ผู้)

2. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง (จป.เทคนิคขั้นสูง)

3.หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

บัดนี้ทางโครงการฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์อบรมฟรีเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 สำหรับทุนประเภทสถานศึกษา ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

64135_2_1.jpg (967×967)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-884-1852ต่อ 303,312 ฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ เครือข่ายและสมาชิกสัมพันธ์