Facebook
64145_1.jpg (635×476)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564  สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ  เข้าพบคุณกรัณย์ ทองศักดิ์แสง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานประกันสังคมพื้นที่ 6 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน เอส.ซี.พลาซ่า (สายใต้ใหม่) เพื่อขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม พื้นที่ 6 ในการอำนวยความสะดวกการฉีดวัคซีนให้แก่เจ้าหน้าที่สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา และร่วมพูดคุยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานของศูนย์ฉีดวัคซีน เอส.ซี.พลาซ่า พร้อมทั้งมอบแมสและเจลแอลกอฮอล์ อุปกรณ์ป้องกันให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีน

ทางสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ส่งเสริมการเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อร่วมสร้างความปลอดภัยในสังคมและสร้างความมั่นใจในการทำงานให้ผู้ใช้บริการ