Facebook
64159_1.jpg (1536×1066)

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 SHAWPAT ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน จัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตรายและการโต้ตอบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ผ่านช่องทาง Facebook Live ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นำโดยรศ.วิชัย  พฤกษ์ธาราธิกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการความปลอดภัยฯ มหาวิทยาลัยมหิดล  อาจารย์ลือชา รื่นจิตต์ ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรด้านสารเคมีและวัตถุอันตราย  อาจารย์ประจำสาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมร่วมแชร์ประสบการณ์จริงจากทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน จากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร คุณศุภเทพ คนเที่ยง (ครูปาล์ม) คุณฉัตรชัย อภิรักษ์ (คุณเติ้ล) ดำเนินการสนทนาโดย คุณสุพิชญา สอนสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายสนามฝึกอบรมและการพัฒนางานภาคปฏิบัติ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ

  ในกิจกรรมดังกล่าวมีการอธิบายและให้ความรู้ในประเด็นความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตรายและการโต้ตอบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาครอบคลุมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตราย  รวมถึงแนวทางการจัดทำแผนโต้ตอบเหตุฉุกเฉิน และความรู้เกี่ยวกับมาตราฐาน S-MARK เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างสรรค์วัฒนธรรมความปลอดภัย

  การสัมมนาครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าชมการถ่ายทอดสดมากกว่า 700 ท่าน และนอกจากกิจกรรมสัมมนา ยังมีกิจกรรมลุ้นรางวัลสำหรับผู้เข้าชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง facebook live  กดถูกใจและกดแชร์

64159_2.jpg (1536×1066)

64159_4.jpg (1536×1066)

64159_5.jpg (1536×1066)