Facebook
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน  ได้จัดกิจกรรมส่งมอบหนังสือ ภายใต้แนวคิด “SHAWPAT CSR ห่วงใย ใส่ใจสังคม” ให้แก่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้กับนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่จะส่งเสริมและพัฒนาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ให้กับประเทศชาติต่อไปในอนาคต