Facebook
สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางสุชาดา ชมเสวี มารดานายฐาปุตร ชมเสวี  ที่ปรึกษาสมาคมและอดีตนายกสมาคม ในวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 ณ ศาลา 10 วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.