Facebook
64182_1.jpg (6000×3750)

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ขอแสดงความยินดีกับ ท่านดร.ชัยยุทธ ชวลิตนิธิกุล ที่ปรึกษาสมาคมและอดีตนายกสมาคม ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพ ในคณะกรรมการชำนาญการประเมินในการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี