Facebook
64238_1.jpg (1280×1280)

SHAWPAT ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดอบรม “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SHAWPAT CSR)” ภายใต้วิสัยทัศน์ “แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน” โดยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ เป็นผู้สนับสนุนทุน ในเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมารวม 14 ราย

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

  • วันที่ 15-16 กันยายน 2564 บรรยายโดยอาจารย์สัณห์ อ่อนบรรจง และอาจารย์นพพร  ยับยั้ง จำนวน 4 ท่าน 
  • วันที่ 22-23 กันยายน 2564 บรรยายโดยอาจารย์ ดร. ประมุข   โอศิริ และอาจารย์ธเนศ  นกแก้ว จำนวน 4 ท่าน

2. หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)

  • วันที่ 13-14 กันยายน 2564 บรรยายโดย อาจารย์วินัย  ลัฐิกาวิบูลย์ และอาจารย์โสทร อินเรือง จำนวน 2 ท่าน
  • วันที่ 23-24 กันยายน 2564 บรรยายโดยอาจารย์สุวรรณ  สุขประเสริฐ และอาจารย์อมร โฆษิดาพันธุ์  จำนวน 2 ท่าน
  • วันที่ 29-30 กันยายน 2564 บรรยายโดย อาจารย์โสภณ พงษ์โสภณ และอาจารย์ ดร.ธีระ พงศ์อนันต์ จำนวน 2 ท่าน