Facebook
64241_01.jpg (1478×1108)

18 ตุลาคม 2564 Kick off โครงการปลูกปันรัก SHAWPAT นำร่องปลูกผักปลอดภัย ไร้สารเคมี


“ปลูกปันรัก” เป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ vision zero ที่มีความมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่เกิดการรับรู้ถึงประโยชน์ของผัก และการปลูกผักปลอดภัยที่สามารถทำได้แบบง่ายๆ สามารถนำไปปลูกที่บ้านได้เอง นอกจากนี้สมาคม ฯ ยังเล็งเห็นถึงสุขภาพของเจ้าหน้าที่และคนในครอบครัวเป็นสำคัญอีกด้วย


นำทีมโดยอาจารย์บัญชา ศรีธนาอุทัยกร ผู้จัดการสมาคม ฯ คุณสุปรียา อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษานายกสมาคม ฯ และเจ้าหน้าที่ร่วมกันปรุงดิน เพาะเมล็ดพันธุ์ผักที่ได้จากการแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ และต้นกล้าผัก รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ จากเจ้าหน้าที่ SHAWPAT ซึ่งได้รับการแบ่งปันจากบุคลากรทุกคน