Facebook
64254_1.jpg (1710×957)

SHAWPAT ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน จัดกิจกรรมต่อยอดโครงการ “สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ภายใต้แนวคิด “SHAWPAT CSR ห่วงใย ใส่ใจสังคม” ให้แก่สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โรงเรียนจิตรลดาสายวิชาชีพ โดยจัดอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน) จำนวน 23 ราย ในวันที่ 13 และ 20 พฤศจิกายน 2564  วิทยากรอาจารย์สมชาย สื่อมงคลวงศ์ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ คาดหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้