Facebook
64258_4.jpg (1280×720)

SHAWPAT ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดอบรม “โครงการส่งเสริมและสนับสนุนภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SHAWPAT CSR)” ภายใต้วิสัยทัศน์ “แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน” โดยสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ เป็นผู้สนับสนุนทุน ในเดือน พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมารวม 14 ราย

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2564 บรรยายโดย อาจารย์วัฒนา  จันทะโคตร และอาจารย์โสทร  อินเรือง จำนวน 2 ท่าน

◌ วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2564 บรรยายโดย อาจารย์สุวรรณ   สุขประเสริฐ และอาจารย์บัญชา   ศรีธนาอุทัยกร จำนวน 1 ท่าน

◌ วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 บรรยายโดย อาจารย์สมเกียรติ  ห่วงสีทอง และอาจารย์โสภณ พงษ์โสภณ จำนวน 2 ท่าน

◌ วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564 บรรยายโดย อาจารย์กาญจนา   กานต์วิโรจน์ และอาจารย์เบญจมาศ   ทองไข่มุกต์ จำนวน 2 ท่าน

2.หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.)

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564 บรรยายโดย อาจารย์ ดร. ชัยยุทธ   ชวลิตนิธิกุล และอาจารย์โสภณ พงษ์โสภณ จำนวน 5 ท่าน

◌ วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2564 บรรยายโดย อาจารย์บุญชนะ   วิชัยกุล และอาจารย์บัญชา   ศรีธนาอุทัยกร จำนวน 2 ท่าน