Facebook
64275_01.jpg (1566×1044)

SHAWPAT มอบของขวัญปีใหม่ให้กับนิสิต นักศึกษา อาชีวอนามัย 41 สถาบัน ผ่านกิจกรรม อบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ ให้กับนักศึกษา กว่า 60 ราย อาทิ

1. มหาวิทยาลัยสยาม

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

3. มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

4. สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

5. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี

7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

9. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

10.วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ในการจัดกิจกรรมนี้ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้อบรม ทั้งภาคทฤษฎี และการปฏิบัติภาคสนาม สามารถนำไปพัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานเพื่อสร้างสังคมความปลอดภัย ภายใต้โครงการ "SHAWPATเพื่อสังคมความปลอดภัย"