Facebook
65034_2.png (1666×1666)

ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ “VISION ZERO” เป็นเครื่องมือที่สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ตัดสินใจเลือกมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานเพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุให้เป็น“ศูนย์”ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงจาก “ทัศนคติ” ให้เป็น “วิสัยทัศน์” ได้

บริษัท ดูปองท์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิต และผสมสารปรุงแต่งสำหรับผลิตภัณฑ์นม และอาหาร มีความเชื่อมั่นว่ายุทธศาสตร์ VISION ZERO ช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอีกทั้งยังสามารถช่วยลดอุบัติเหตุในการทำงานได้ส่งผลให้องค์กรมีความปลอดภัยสูงสุดจนนำไปสู่การเป็นองค์กรที่เข้มแข็งทางด้านความปลอดภัย สุขภาพ และความผาสุกในการทำงาน