Facebook
65040_1.png (3544×2363)

65010_1.png (550×80)


1.หลักการและเหตุผล

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ.2562 ข้อ 20 กำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศแก่ลูกจ้างทุกคนที่ทำงานในที่อับอากาศ  รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในทักษะที่จำเป็นในการทำงานอย่างปลอดภัยตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรที่อธิบดีประกาศกำหนด

โดยประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2564 หมวด 2 ข้อ 2 ให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศแก่ลูกจ้างผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ และจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อทบทวนความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรการฝึกอบรมที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

เนื่องจากการทำงานในที่อับอากาศนับว่าเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงาน  ทำให้มีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต และทรัพย์สินเสียหาย ตลอดจนประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียงได้รับอันตรายได้   ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในที่อับอากาศทุกตำแหน่งหน้าที่จึงต้องได้รับการฝึกอบรม อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน อีกทั้งยังส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ และสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการได้ปฏิบัติให้สอดคล้องตามที่กฎหมายประกาศกำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้นายจ้างได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562

2.2 เพื่อให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งของนายจ้าง ได้รับการฝึกอบรมตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ ปี 2564

2.3 เพื่อให้ลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในที่อับอากาศทุกตำแหน่งหน้าที่ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และได้รับการฝึกปฏิบัติในแต่ละบทบาทหน้าที่ และมีความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

3. คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม /กลุ่มเป้าหมาย

3.1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

3.2 มีใบรับรองแพทย์ว่าเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หรือโรคอื่นซึ่งแพทย์เห็นว่าการเข้าไปในที่อับอากาศอาจเป็นอันตรายต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

3.3 ผู้เข้ารับการอบรมต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมดับเพลิงขั้นต้น ตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับอัคคีภัย

4. เอกสารประกอบการเข้าอบรม

4.1 สำเนาบัตรประชาชน

4.2 ใบรับรองแพทย์

4.3 สำเนาหนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือวุฒิบัตรการดับเพลิงขั้นต้น

5. วิทยากรบรรยาย

วิทยากรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

6. จำนวนผู้เข้าอบรม

ไม่เกิน 30 คน ต่อรุ่น

7. ระยะเวลาอบรม

18 ชั่วโมง 3 วันต่อเนื่อง


กำหนดการอบรม หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

“หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือ”

 

เวลา

กิจกรรม/หัวข้ออบรม

จำนวนเวลา

วิทยากร

อบรมวันที่ 1

08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน / ชี้แจงการฝึกอบรม

การทำแบบทดสอบก่อนการอบรม (Pre-Test)

30 นาที

 

09.00 – 10.00 น.

ภาคทฤษฎี

(ก) กฏหมายความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

1 ชม.

วิทยาที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

10.00 - 10.30 น.

(ข) ความหมาย ชนิด ประเภทของที่อับอากาศ และอันตรายในที่อับอากาศ

30 นาที

10.30 - 10.45 น.

พักเบรก

15 นาที

10.45 - 11.15 น.

(ข) ความหมาย ชนิด ประเภทของที่อับอากาศ และอันตรายในที่อับอากาศ (ต่อ)

30 นาที

11.15 - 12.15 น.

(ค) การชี้บ่งอันตรายและการประเมินสภาพอันตราย การประเมินสภาพพื้นที่และงาน และการเตรียมความพร้อมในการทำงานในที่อับอากาศ

1 ชม.

12.15 - 13.15 น.

พักกลางวัน

1 ชม.

13.15 - 14.15 น.

(ง) วิธีการปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศที่ถูกต้องและปลอดภัย

1 ชม.

14.15 - 15.15 น.

(จ) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ และอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ

1 ชม.

15.15 - 15.30 น.

พักเบรก

1 ชม.

 

15.30 - 16.00 น.

(ฉ) ระบบการขออนุญาตทำงานในที่อับอากาศและการขอยกเลิกการอนุญาตทำงานในที่อับอากาศ และการตัดแยกพลังงานเพื่อความปลอดภัย

30 นาที

 

16.00 - 16.30 น.

(ช) บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ และการสื่อสารระหว่างผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

30 นาที

 

อบรมวันที่ 2

08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

15 นาที

 

09.00 - 10.00 น.

(ซ) เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ รวมทั้งการใช้และการตรวจสอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ

1 ชม.

 

10.00 - 10.30 น.

(ฌ) เทคนิคการระบายอากาศ และเครื่องมือการระบายอากาศในที่อับอากาศ

30 นาที

 

10.30 - 10.45 น.

พักเบรก

15 นาที

 

10.45 - 11.15 น.

(ฌ) เทคนิคการระบายอากาศ และเครื่องมือการระบายอากาศในที่อับอากาศ (ต่อ)

30 นาที

 

11.15 – 12.15 น.

(ญ) อันตรายที่อาจได้รับกรณีฉุกเฉินและวิธีการหลีกหนีภัย

1 ชม.

 

12.15 - 13.15 น.

พักกลางวัน

1 ชม.

 

13.15 - 14.15 น.

(ฎ) การช่วยเหลือและช่วยชีวิต

1 ชม.

 

14.15 - 15.15 น.

(ฏ) การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น และการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจ

หรือหัวใจหยุดเต้น (CPR)

1 ชม.

 

15.15 - 15.30 น.

พักเบรก

15 นาที

 

15.30 - 16.30 น.

(ฏ) การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น และการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจ

หรือหัวใจหยุดเต้น (CPR)  (ต่อ)

1 ชม.

 

อบรมวันที่ 3

08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

วัดอุณหภูมิร่างกาย

วัดความดันโลหิต

วัดปริมาณออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว
สวมใส่อุปกรณ์ PPE พื้นฐาน และอบอุ่นร่างกาย

30 นาที

 

09.00 - 10.00 น.

ภาคปฏิบัติ

(ก)เทคนิคการตรวจสอบสภาพอากาศในที่อับอากาศ รวมทั้งการใช้และการตรวจสอบเครื่องมือหรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศในที่อับอากาศ

 

1 ชม.

 

10.00 - 10.15 น.

พักเบรก

15 นาที

 

10.15 - 11.15 น.

(ข) เทคนิคการระบายอากาศ และเครื่องมือการระบายอากาศในที่อับอากาศ

1 ชม.

 

10.30 - 10.45 น.

พักเบรก

15 นาที

 

10.45 - 11.15 น.

(ค) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในที่อับอากาศ และอุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ

30 นาที

 

11.15 - 11.45 น.

(ง) การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือและช่วยชีวิตในที่อับอากาศ

30 นาที

 

11.45 - 12.45 น.

พักกลางวัน

1 ชม.

 

12.45 – 14.00 น.

(จ) การช่วยเหลือและการช่วยชีวิต

1 ชม.

 

 

14.00 - 15.15 น.

(ฉ) การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้น และการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเต้น (CPR)

1 ชม.

 

15.15 - 15.30 น.

พักเบรก

15 นาที

 

15.30 - 16.30 น.

(ช) สถานการณ์การปฏิบัติงานในที่อับอากาศในสภาพปกติ และกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

1 ชม.

 

16.30 - 17.00 น.

ทำแบบทดสอบหลังการอบรม (Post-test)

มอบวุฒิบัตร

30 นาที

 

8. วิธีการฝึกอบรม

บรรยาย / สื่อ power point / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ / สถานการณ์จำลอง

9. วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

ผลการทดสอบก่อน - หลังการอบรมระยะเวลาเข้ารับการอบรม 100 %

10. สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม

วุฒิบัตรรับรองการฝึกอบรม