Facebook
วันที่ 27 เมษายน 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จัดกิจกรรม “ปีใหม่ไทย SHAWPAT ใส่ใจห่วงใยผู้สูงอายุ” นำโดย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ  นายโสภณ พงษ์โสภณ ผู้จัดการสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ  นายภูริทรรศน์ อันทรง เลขาคณะกรรมการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนร่วมส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ ได้แก่ หน้ากากอนามัย แผ่นรองซับ สำลี เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ นมถั่วเหลือง และของใช้อื่นจำเป็นอื่น ๆ เพื่อส่งมอบความห่วงใยให้แก่ผู้สูงอายุในชุมชนรอบข้าง โดยมีนายอนุรักษ์ น้อยเล็ก เป็นผู้แทนในการรับมอบ