Facebook
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เข้าร่วมรับฟังขั้นตอนการดำเนินงานการขอรับการสนับสนุนโครงการ และแนวทางการสนับสนุนทุนตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Application Zoom Cloud Meeting เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอโครงการในปีต่อไป

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอโครงการที่มีแนวคิดสนับสนุนนโยบายตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม รวมถึงจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย การให้บริการอาชีวอนามัย การพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย และการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ โดยมีเป้าหมายลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน